SPLOŠNI NABAVNI POGOJI
PODJETJA QUADROFOIL D.O.O.
1.    SPLOŠNO

1.1.  Podjetje Quadrofoil d.o.o. (v nadaljevanju KUPEC) in DOBAVITELJ uvodoma ugotavljata obojestranski interes poslovnega sodelovanja.

1.2.  S splošno nabavnimi pogoji se DOBAVITELJ in KUPEC zavezujeta, da bosta pri prometu proizvodov ravnala v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije, z evropskimi direktivami in   dobrimi poslovnimi običaji v pravnem prometu ter z določili splošnih nabavnih pogojev.

1.3.  DOBAVITELJ se zavezuje, da bo vzajemno spoštoval splošne nabavne pogoje pri vseh bodočih naročilih, ne glede na vrsto in predmet naročila, ne glede na to, ali so splošni nabavni pogoji potrjeni   ob vsakem naročilu. 

1.4.  S sprejemom splošnih nabavnih pogojev se DOBAVITELJ strinja tudi z dopolnitvami oziroma novimi verzijami splošnih nabavnih pogojev, objavljenih na spletni strani  Quadrofoil.com in  veljajo z dnem 1.7.2018.

 

2.    CENE

2.1.  Cene proizvodov so dogovorjene in potrjene med KUPCEM in DOBAVITELJEM ter jih ni možno enostransko spreminjati.

2.2.  DOBAVITELJ mora dostaviti KUPCU cenik oz. ponudbo za naročen proizvod.

2.3.  Cene proizvodov veljajo za obdobje 1 leta. V kolikor pa se med letom cene materiala na evropskem trgu povišajo ali znižajo za več kot 5%, si DOBAVITELJ v dogovoru s KUPCEM pridržuje povišati oziroma znižati cene proizvodov tudi med letom.

2.4.  Cene vključujejo tudi strošek embalaže.

2.5.  Cene so določene CIP skladišče KUPCA, Slovenska Bistrica. V ceno je zajet prevoz proizvoda na lokacijo KUPCA.

 

3.    NAROČANJE PROIZVODA

3.1.  KUPEC se obvezuje, da bo DOBAVITELJU naročil  proizvod v obliki fiksnega naročila,  v mesečnih odpoklicih ali v kakšni drugi vnaprej dogovorjeni obliki naročanja skupaj z DOBAVITELJEM.

3.2.  DOBAVITELJ  je dolžan naročilo pisno potrditi roku 3 delovnih dneh.

3.3.  DOBAVITELJ prav tako dolžan pisno potrditi odpoklic v roku 3 delovnih dni. Če DOBAVITELJ v tem roku pisno ne zavrne odpoklica, se strinja z odpoklicem vključno s splošnimi nabavnimi   pogoji.

 

4.    DOBAVA PROIZVODA

4.1.  DOBAVITELJ se zaveže, da bo ob vsaki dobavi na odpremni dokument vpisal številko naročila oz. odpoklica ter KUPČEVO številko proizvoda.

4.2.  DOBAVITELJ naročen proizvod dobavlja na lokacijo (v skladišče) KUPCA Partizanska 38, Slovenska Bistrica.

4.3.  Delne ali večje dobave proizvodov, kot so navedene v naročilu, so dopustne samo z odobritvijo KUPCA.

4.4.  DOBAVITELJ  je dolžan o vsaki zamudi dobave proizvoda takoj obvestiti KUPCA in s tem prevzeti vse nastale stroške povezane s to zamudo.

4.5.  Do izročitve proizvoda DOBAVITELJ nosi vse stroške v zvezi z dobavo proizvoda, prav tako pa je do dobave proizvoda odgovoren za naključno uničenje ali poškodovanje proizvoda.

4.6.  DOBAVITELJ je dolžan KUPCU zagotoviti sledljivost dobavljenega proizvoda z ustreznimi dokumenti.

 

5.    EMBALIRANJE

5.1.  DOBAVITELJ mora vedno varno in strokovno transportno pakirati ter odpremiti DOBAVITELJU v ustrezni embalaži oz. v posebno določeni embalaži, dogovorjeni skupaj s KUPCEM.

5.2.  V primeru poškodb na proizvodu kot posledica neustreznega pakiranja DOBAVITELJ prevzema vse nastale stroške.

5.3.  DOBAVITELJ in KUPEC se skupaj dogovorita kaj je vračljiva embalaža oz. embalaža za enkratno uporabo.

 

6.    LASTNIŠTVO PROIZVODA

6.1.  Kadar DOBAVITELJ opravlja storitve na proizvoda KUPCA, DOBAVITELJ v nobenem trenutku ni lastnik proizvoda, ki je predmet naročila, lastninske pravice ohrani KUPEC.

6.2.  DOBAVITELJ je odgovoren za vso nastalo škodo, katera je nastala na proizvodu KUPCA v  hrambi oz. pri opravljanju storitev na KUPČEVEM proizvodu. Skupaj s KUPCEM se dogovorita o   poplačilu škode.

 

7.    NAČIN IN ROK PLAČILA

7.1.  Račun mora biti poslan na naslov naveden v naročilu oz. odpoklicu. Račun mora vsebovati datum, davčne številke, številko KUPČEVEGA naročila, kupčevo številko proizvoda.

7.2.  Plačilni rok je 60 dni oz. ali je z DOBAVITELJEM dogovorjeno kako drugače.

7.3.  Plačilni rok prične teči po prejetju pravilno izstavljenega računa, vendar ne prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi proizvoda.

7.4.  KUPEC s plačilom računa ne priznava, da je bil proizvod dobavljen ali, da je bila storitev opravljena brez napak. Vse stroške in škodo nastalo v zvezi z napakami nosi DOBAVITELJ.

7.5.  DOBAVITELJ ne sme brez predhodnega pisnega dvoljenja odstopiti tretjim osebam terjatev do družbe.

 

 

8.    KOLIČINSKI IN KAKOVOSTNI PREVZEM

Količinski in kakovostni prevzem je predpisan v Sporazumu kakovosti KUPCA.

 

9.    INTELEKTUALNA LASTNINA

9.1.  Pojem »pravice intelektualna lastnine« vključuje vsak izum, odkritje, koncept, izraz dela, registriran ali ne, vključno z, a ne samo odkritja, kompozicije,  know-how, postopke, tehnične podatke,   procese, metode, pripomočke, formule, protokole, tehnike, modele in risbe, katerekoli fizične izvedbe le-teh,  patent, avtorske pravice, blagovne znamke, modele in katerekoli aplikacije le-teh,   domene,  poslovne skrivnosti ali druge pravice intelektualne lastnine, vključno vse Zaupne podatke (kot je opredeljeno spodaj) in Tehnično dokumentacijo.

9.2.  Na DOBAVITELJA ne prenašajo nobene pravice intelektualne lastnine. KUPEC je izključni lastnik proizvodov ter pravic na Tehnični dokumentaciji ter vseh nadgradnjah in izboljšavah le-teh.

9.3.  DOBAVITELJ bo uporabljal ime blagovne znamke in logotip KUPCA izključno za potrebe KUPCA.

9.4.  DOBAVITELJ ne bo registriral ali oporekal katerikoli pravici intelektualne lastnine KUPCA, nikjer na svetu, prav tako jih ne bo spreminjal ali ustvarjal zmede na trgu ter povzročal nelojalno   konkurenco, prav tako ne bo registriral nobene domene, ki bi utegnila vsebovati pravice intelektualne lastnine KUPCA.

9.5.  Po prekinitvi poslovnega sodelovanja bo DOBAVITELJ vrnil vso tehnično dokumentacijo, proizvode in KUPČEVE poslovne skrivnosti, v roku 7 dni o prekinitvi.

 

10. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNOST PODATKOV

10.1. DOBAVITELJ se zavezuje, da bo dostop do podatkov, ki se nanašajo na poslovno sodelovanje in vso dokumentacijo, ne glede na obliko, v kateri je izražena, ustrezno zavaroval, varoval ter hranil   z    največjo stopnjo varovanja in bodo do njih imele dostop le pooblaščene osebe. V nasprotnem primeru odgovarja za škodo, ki lahko zaradi tega nastane KUPCU.

10.2. DOBAVITELJ lahko samo ob danem predhodnem pisnem soglasju KUPCA, razkrije tretjim osebam varovane podatke. V soglasju so navedene tretje osebe in podatki, ki se jim lahko razkrijejo.
  DOBAVITELJ mora v tem primeru s tretjo osebo skleniti ustrezen sporazum o spoštovanju zaupnosti podatkov (NDA). V primeru, da tretja oseba krši tajnost podatkov, DOBAVITELJ za te 
  kršitve ogovarja neomejeno in solidarno s tretjo osebo.

 

11. ORODJA

11.1.  Orodja, vzorci, modeli, merila, ki so bila naročena DOBAVITELJU ali pri tretjih osebah za KUPCA, oziroma katere je KUPEC izdelal, da bi jih dal, ali prepustil na razpolago DOBAVITELJU, 
   so v celoti v lasti KUPCA. Skrb za vzdrževanje in obnovo prevzame DOBAVITELJ, kot dober gospodar.

11.2.  DOBAVITELJ mora voditi evidenco vzdrževanja in popravil orodja. KUPEC ima vedno pravico si ogledati orodje pri DOBAVITELJU.

 

12. REŠEVANJE SPOROV

12.1.  Morebitne spore DOBAVITELJ in KUPEC rešujeta sporazumno. V primeru, da sporazum ni možen, je za reševanje sporov in odločanje pristojno sodišče po sedežu KUPCA.

datum: 14.02.2018                                                                                                                              verzija: 1